top of page

Exploració, diagnòstic i informes

Exploració: L'exploració és la primera etapa del nostre procés, on els professionals realitzen una avaluació exhaustiva de la persona. Aquesta exploració minuciosa ens permet identificar forces i àrees de millora, oferint una visió completa de les necessitats emocionals, educatives i de desenvolupament.

Diagnòstic: Amb les dades recopilades durant l'exploració, es realitza un diagnòstic precís. Aquesta fase implica analitzar detalladament les dades per comprendre les dificultats específiques i les seves causes subjacents. El diagnòstic orienta el nostre treball, permetent-nos adaptar les estratègies i les intervencions de manera precisa i eficaç.

Informes: El procés culmina amb la creació d'informes detallats i personalitzats. Aquests informes ofereixen una visió clara dels resultats de l'exploració i el diagnòstic, destacant les àrees de fortalesa i les recomanacions específiques. Els informes no només serveixen com a eina de comunicació amb els pacients i les famílies, sinó que també guien l'elaboració de plans d'intervenció educativa adaptats a les necessitats individuals.

Tipus d'informes

Psicopedagògics

Amb l'objectiu de detectar possibles dificultats d'aprenentatge, necessitats educatives especials o qualsevol altre factor que pugui afectar el rendiment acadèmic. Inclou informació sobre les habilitats cognitives, el perfil acadèmic, l'estil d'aprenentatge i les recomanacions per adaptar l'entorn educatiu i millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Psicologògics

Permeten la comprensió integral de la salut mental de l'individu, identificar possibles trastorns psicològics, oferir diagnòstics i suggerir estratègies d'intervenció o tractament.

Forenses

Amb l'objectiu d'valuar i analitzar aspectes psicològics i conductuals rellevants per a un cas judicial. Pot abordar qüestions com la competència mental, l'avaluació de la credibilitat de testimonis, l'avaluació de la capacitat parental, entre d'altres temes relacionats amb la llei.

bottom of page